MĂSURA 1.1. DEZVOLTAREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII

Obiective Specifice: 

 • reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale, cu scopul de a crea cadrul favorabil atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării de locuri de munca sustenabile;
 • îmbunătăţirea infrastructurii comunale de transport dintre satele noastre şi polii economici judeţeni
 • facilitarea accesului la toate zonele industriale, turistice a tuturor satelor comunei;
 • sprijinirea sectorului de servicii comunale care asigura crearea şi dezvoltarea de reţele de comunicaţii;

 

 

Tipul intervenţiei: Scheme de sprijin prin granturi

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:
Deficienţa infrastructurii de transport, în particular reţeaua de drumuri şi străzi, a condus la pierderea eficienţei economice şi a generat o imagine negativă a satelor noastre ca localizare pentru investiţii.
La nivelul comunei, transportul de pasageri se realizează cu ajutorul autobuzelor şi microbuzelor, dar practic doar două sate (Saes şi Apold) au acces la astfel de servicii. Daia şi Vulcan avand practic doar doua curse pe zi cu autobuz .
Infrastructura de transport va fi susţinută mai ales atunci când se demonstrează existenţa unei legături clare şi directe cu dezvoltarea economică. Proiectele trebuie să urmărească nevoile comunei cu impact cât mai larg, şi vor căuta să dezvolte un larg parteneriat local / judeţean şi regional.
Pentru ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor din comuna noastră este important să se asigure condiţii optime de accesibilitate a populaţiei satelor către reţeaua feroviară, rutiera şi la sistemele de comunicaţii.

Activităţi eligibile vor constitui:

 • reabilitarea şi modernizarea drumului DC56 care leagă satele Daia si Vulcan de drumul J106 şi implicit de satul Apold;
 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi ale comunei în scopul creşterii atractivităţii acestora ca locaţii pentru investiţii;
 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri comunale care să faciliteze legăturile cu principalele centre urbane, precum şi între acestea şi arealele limitrofe, pentru a crea condiţiile de bază care să permită zonei noastre ce este rămasă în urmă să atragă fluxuri investiţionale în perioada următoare, în scopul asigurării unei dezvoltări economice şi teritoriale echilibrate; aceste reţele de drumuri vor facilita mobilitatea şi accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, cultură, recreere, cât şi fluidizarea transportului de mărfuri.

Localizarea Geografică: Comuna Apold

Aria geografică de interes: Comuna Apold
Beneficiari: Comuna Apold care va fi proprietara legală a infrastructurii realizate.
Programarea acţiunii: 2007-2013

Cadrul Financiar (în mii de Euro) indicativ:

Curs Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
300 2900 100

 

MĂSURA 1.2. ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ȘI DE PROTECȚIA MEDIULUI
Obiective Specifice:

 • asigurarea unui standard de viaţă ridicat pentru locuitorii comunei Apold prin armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi în gestionarea deşeurilor;
 • implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
 • creşterea oportunităţilor de investiţii în special în domeniul turismului şi al activităţilor de protecţie a mediului.

Tipul intervenţiei: Scheme de sprijin prin granturi şi credite, parteneriate de tip public-privat
Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:
Pentru a răspunde necesităţii fundamentale de a trăi într-un mediu curat şi de a păstra cadrul natural nepoluat, se impun măsuri de conservare, protecţie şi igienizare a mediului prin retehnologizarea, utilizarea de tehnologii nepoluante.
Comuna Apold nu are în momentul de faţă nici un sistem centralizat de captare a apelor uzate.
Analiza situaţiei colectării deşeurilor menajere relevă o serie de aspecte neconcordante în raport cu standardele europene şi legislaţia naţională, privind gestiunea deşeurilor. Practic doar satele Apold şi Saes au rezolvată colectarea şi transportul la groapa de gunoi din Sighişoara, celelalte două depozitând încă în gropi neecologice aceste deşeuri.
Stimularea dezvoltării unor activităţi de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor este o măsură care, prin efectul produs, realizează o bază de pornire spre crearea unui sistem economic ecologic.
Proiectele se vor axa pe încurajarea de noi tehnologii de colectare şi depozitare a deşeurilor, construirea unor retele de preluare a apelor uzate prin sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Activităţile eligibile se vor regăsi în:

 •  construirea unui sistem de canalizare;
 •  construirea unui sistem de prelucrare a apelor uzate.
 •  extinderea colectării deşeurilor menajere şi în satele Daia şi Vulcan;
 •  monitorizarea calităţii apei, aerului şi solului;

 

 

Localizarea Geografică: comuna Apold
Aria geografică de interes: comuna Apold
Beneficiari: comuna Apold şi societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale
Programarea acţiunii: 2007-2013
Cadrul Financiar (în mii de Euro) indicativ:

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
2000 1900 10 90

 

MĂSURA 1.3. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE EDUCAȚIE
Obiective specifice:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi a calităţii pregătirii profesionale;
 • oportunităţi egale pentru elevii aflaţi în situaţii defavorizante (în special populaţia rromă) ;

 

Tipul intervenţiei: Scheme de sprijin prin granturi şi credite subvenţionate
Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:
Datorită restructurării industriale şi a mutaţiilor majore care au avut loc în economia comunei în ultimii ani, au apărut neconcordante în domeniul resurselor de muncă, între cerinţele economiei şi domeniile de pregătire care se realizează în şcoală.
Presiunea asupra reducerii cheltuielilor publice, sau controlul strict al acestora, precum şi fiscalitatea ridicată, au sacrificat în mod constant stimularea programelor sociale. În mod special a fost afectată finanţarea învăţământului, consecinţa inevitabilă fiind deteriorarea capitalului uman şi reducerea potenţialului de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung. Prin urmare, situaţia instituţiilor de învăţământ din mediul preuniversitar s-a agravat, majoritatea având deficienţe atât în ceea ce priveşte gradul de siguranţă, gradul de uzură al utilităţilor de bază precum şi dotarea cu echipamente. Unităţile de învăţământ din comuna Apold se confruntă cu majoritatea aspectelor enumerate mai sus.
Principala problemă a infrastructurii de învăţământ de la noi o reprezintă vechimea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare.
Din punct de vedere tehnico-edilitar situaţia este destul de precară, sursa de apă fiind dusa de la cizmele galetile in Scoala pana se face racordul la reteaua de alimentare cu apa potabila. Apa este potabilă de la cizmele.Dar la scoala este folosita doar pentru spălat pe mâini. Exceptie face satul Apold care are introdusa apa potabila in scoala si gradinita.O situaţie destul de proasta este şi la nivelul stării mobilierului şcolar.
Toate şcolile necesită reparaţii urgente sau modernizări, investiţiile din acest domeniu orientându-se în viitor spre două direcţii: reabilitarea infrastructurii şcolilor (lucrări) şi procurarea de echipamente (tehnică de calcul şi echipamente de birotică). De asemenea, există şcoli şi grădiniţe, care funcţionează în clădiri retrocedate vechilor proprietari, motiv pentru care, este nevoie de reorganizarea acestora, respectiv construcţii de noi locaţii (grădiniţe, scoli.)

Activităţile eligibile vor avea în vedere:

 • dotarea şi reabilitarea şcolilor;
 • amenajarea, reabilitarea de grădiniţe, şcoli;
 • construcţia şi dotarea de şcoli şi grădiniţe.

 

 

Localizarea Geografică: comuna Apold
Aria geografică de interes: comuna Apold
Beneficiari: populaţia comunei Apold
Programarea acţiunii: 2007-2013
Cadrul Financiar (în mii de Euro) indicativ:

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
500 400 90 10

 

 

MĂSURA 1.4. DEZVOLTAREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE
Obiective specifice:

 • construirea unui dispensar uman care să asigure serviciu atât de medicină generală cât şi de stomatologie şi o farmacie;
 • dezvoltarea serviciilor de urgenţă.

Tipul intervenţiei: scheme de sprijin prin granturi şi credite subvenţionate

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:
Din punct de vedere al situaţiei instituţiei sanitare din comună, se constată o înrăutăţire a acesteia faţă de anul de referinţă 1989. Clădirea dispensarului uman, destul de veche de altfel, a fost reparata in masura posibilitatilor in 2007 .

Tot in 2007 la inceputul anului sa reusit aduceri unui farmacist in comuna care cu eforturi destul de mari a renovat spatiul si a deschis farmacia. Acum primaria lucreaza la o toaleta in interiorul dispensarului pentru a se da drumu pe viitor si la o stomatologie. De asemenea se impune găsirea de fonduri şi construirea unor noi punct de consultatii în care să funcţioneze atât cabinete de medicină generală cât şi o toaleta. Ele sunt necesare in satele Saes si Daia. Este necesar ca în acelaşi timp să se înnoiască echipamentele exitente, vechi de peste 30 de ani şi să se achiziţioneze noi echipamente medicale performante necesare derulării activităţilor specifice şi care să ajute la creşterea calităţii serviciilor.
Proiectul finanţat va avea în vedere construirea unui spaţiu nou în cele doua sate mentionate mai sus in care să funcţioneze , cabinete medicale de medicină generală, farmacie şi dotarea corespunzătoare a acestora cu echipamente performante.
Activităţile eligibile vor avea în vedere:

 • construirea unui spaţiu în cele doua sate care să funcţioneze cabinete medicale;
 • o farmacie si in satul Saes ;
 • echiparea lor cu aparatură de specilitate pentru a se asigura un serviciu medical de calitate;

Localizarea Geografică: Comuna Apold

Aria geografică de interes: Comuna Apold
Beneficiari: populaţia comunei Apold
Programarea acţiunii: 2007-2013
Cadrul Financiar (în milioane de Euro) indicativ:

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
320 270 40 10

 

 

MĂSURA 1.5. REORGANIZAREA, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

1.5.1. PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
Obiective specifice:

 • construirea unui centru de adăpostire temporară și consiliere cât și încadrarea cu personal de specialitate potrivit acestui tip de serviciu,
 • accesibilizarea mediului fizic conform termenelor stabilite de legislația în vigoare

 

 

Tipul intervenţiei:

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic:
În vederea creării unor servicii specializate după tipul de handicap în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, precum şi pentru prevenirea instituţionalizării, cu rol în stoparea şi limitarea internărilor din unităţi, este nevoie de continuarea procesului de evaluare a persoanelor cu handicap şi elaborarea planurilor de intervenţie în funcţie de nevoile acestora.
În acest context, este foarte importantă construirea unui centru de adăpostire temporară

Activităţi eligibile:

 • înfiinţarea de servicii alternative pentru persoanele asistate din instituţiile care se restructurează;
 • înfiinţarea de alternativă de tip rezidenţial (adăpost temporar);
 • montarea şi amenajarea telefoanelor publice conform actelor normative în domeniu;
 • adaptarea tuturor clădirilor instituţiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinelor şi restaurantelor, sediilor prestatorilor de servicii către populaţie, precum şi a căilor publice de acces;


Localizarea Geografică: 
Comuna Apold
Aria geografică de interes: Comuna Apold
Beneficiari: persoanele cu handicap, populaţia
Programarea acţiunii: 2007-2013

Cadrul Financiar (în mii de Euro) indicativ:

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
110 90 10 5 5

1.5.2. PERSOANE VÂRSTNICE
Obiective specifice:

 • modernizarea centrului pentru prepararea hranei ce urmează a fi servită persoanelor vârstnice fără urmaşi şi în imposibilitatea de a se întreţine singure ( remobilarea, renovarea, dotarea lor cu aparatură tehnică şi cu cele necesare preparării, servirii şi transportării hranei), astfel încât să corespundă standardelor impuse de legislaţia în vigoare şi de cele impuse de UE ;
 • achiziţionarea unui mijloc de trasport pentru aprovizionare şi transportul hranei.

 

 

Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 
Având în vedere situaţia nevoilor persoanelor vârstnice din comună şi a resurselor existente, se observă pentru comuna Nadeş că sunt persoane vârstnice în incapacitatea de a se întreţine singure, iar la nivelul unităţii administrativ teritoriale a inexistenţei organizaţiilor nonguvernamentale şi a serviciilor de asistenţă socială specializate în protecţia persoanelor vârstnice.
Luând în considerare situaţiile statistice, este nevoie de organizarea, înfiinţarea şi funcţionarea unui serviciu de asistenţă socio-medicală pentru persoanele vârstnice pentru ca nevoile acestei categorii sociale vulnerabile să fie satisfăcute într-un mod cât mai eficient şi care să ofere servicii calitative în conformitate cu standardele impuse de legislaţia în vigoare şi de condiţiile normelor UE.
Atât în stabilirea obiectivelor pe termen scurt cât şi a celor pe termen lung trebuie luată în considerare situaţia persoanelor vârstnice (numărul lor, starea lor materială, starea de sănătate, numărul persoanelor vârstnice imobilizate la pat, etc. ) efectiv pe localităţi.

Priorităţile trebuie stabilite în funcţie de nevoile care există în fiecare sat al comunei :

 • numărul persoanelor vârstnice (persoanelor care au împlinit vârsta standard de pensionare), din fiecare localitate;
 • numărul persoanelor vârstnice, care datorită stării lor fizice sau materiale nu se pot îngriji singure şi au nevoie de protecţie specială, din fiecare localitate;
 • ponderea pe care o ocupă numărul persoanelor vârstnice din totalul numărului de locuitori dintr-o anumită localitate;
 • ponderea pe care o ocupă numărul de persoane vârstnice care, datorită stării lor fizice sau materiale nu se pot îngriji şi întreţine singure, din totalul numărului de locuitori ai unei localităţi.

Localizarea Geografică: Comuna Apold

Aria geografică de interes: Comuna Apold
Beneficiari: persoanele vârstnice, populaţia
Programarea acţiunii: 2007-2013
Cadrul Financiar (în mii de Euro) indicativ :

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
40 38 2

 

 

1.5.3.COPIII ASISTAȚI ÎN CENTRE DE ZI
Obiective specifice:

 • asistarea copiilor proveniţi din familii nevoiaşe în scopul unei cât mai bune integrări sociale în Centre de zi;
 • înfiinţarea şi dotarea de Centre de zi pentru copii preşcolari şi şcolari.

 

 

Tipul intervenţiei: scheme de sprijin prin granturi şi credite subvenţionate
Tipul acţiunii şi aspectul tehnic: 
Cel mai vulnerabil segment al copiilor din comuna Apold este al acelor copii proveniţi din familii nevoiaşe, fără un loc de muncă şi fără posibilitatea de a da o elementară educaţie copiilor lor. Acetia sunt lipsiţi de un mediu optim de dezvoltare individuală şi au şanse minime de reintegrare socială şi profesională.
Se impune astfel, înfiinţarea unor centre de zi la nivel de comună, centre având ca scop crearea unui spaţiu adecvat şi a condiţiilor necesare urmăririi şi acordării unui suport psiho-emoţional, educaţie preşcolară şi programe de după amiază pentru copiii rromi şi nerromi de vârstă şcolară, prevenirea dificultăţilor de adaptare şcolară, noţiuni de limba rromani, utilizarea metodelor alternative adaptate specificului lor, asigurarea a trei mese zilnice şi rechizite şcolare gratuit, toate fiind elemente necesare motivaţiei pentru reinserţia socială şi şcolară a acestor copii.
Seara aceşti copii se vor întoarce la familiile lor.
Localizarea Geografică: Comuna Apold
Aria geografică de interes: Comuna Apold
Beneficiari: copiii , părinţii acestora, populaţia Nadeşului
Programarea acţiunii: 2007-2013
Cadrul Financiar (în milioane de Euro) indicativ :

Cost Total Fonduri U.E. Buget de Stat Buget Local Fonduri Private
100 50 10 40