INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Reţeaua de drumuri
Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul comunei Apold este de 27 km. Starea drumurilor se ridică în parte la un nivel ridicat.
Unul din ele , DJ 106 Sighisoara – Apold are o lungime de 17 Km și a fost reabilitat cu tratament asfaltic din fonduri alocate de Consiliul Judetean, în perioada 2007.
Drumurile comunale au o pondere de 42% din totalul reţelei de drumuri publice.
Drumul DC 56 Apold-Vulcan-Daia are o lungime de 10 Km fiind în întregime reabilitat cu piatra în toamna lui 2006, iar drumul ce leagă satul Vulcan de Aurel Vlaicu prin DC 54 are o lungime de 6 Km şi Vulcanul de Sapartoc prin DC 55 are o lungime de 2,5 Km fiind doar pietruit şi într-o stare tehnică ce presupune lucrări de reabilitare cu piatra .
Starea acestor drumuri are o influenţă deosebită asupra dezvoltării locale.
O caracteristică a comunei o constituie dezvoltarea transportului public specific asigurării de servicii pentru distanţe scurte şi cu o capacitate medie de transport.
Transportul călătorilor din comună este asigurat de mijloace de transport în comun, în general autobuze şi microbuze , neavând cale ferată care să tranziteze satele noastre. Cea mai apropiată gară este la Sighişoara la 17 km, urmată de cea de la Târgu Mureş aflată la 67 km distanţă.

 

Transportul aerian
Aeroportul Târgu Mureş, situat pe raza oraşului Ungheni, la 84 km distanţă de reşedinţa de comună , pe drumul european E 60 ce leagă Târgu-Mureş de Cluj-Napoca, are o poziţie geografică deosebit de favorabilă, întrucât cu excepţia judeţului Cluj, judeţele învecinate nu dispun de aeroporturi.
Prin urmare, aeroportul Târgu Mureş poate deservi şi clienţii din comuna noastră.
Aeroportul Târgu Mureş este primul din România care în anul 1994 a devenit membru al Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (ACI), iar în anul 2005 a devenit aeroport internaţional.

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, astfel încât la 2741 locuitori ai comunei revin 153 abonaţi telefonici, adică 8,94%.

Comuna Apold se situează totuşi cu mult sub media naţională care este 202,5 abonaţi la 1.000 de locuitori. Acest fapt se datorează inexistenţei telefoniei fixe în satul Vulcan, iar în satul Daia sunt doar sase telefoane la o populaţie de 572 de locuitori.
Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de Compania Naţională de Telefonie Fixă Romtelecom şi de companiile de telefonie mobilă, cu acoperire naţională Orange, Vodafone, Zapp şi Cosmote.
În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică.
Pe teritoriul comunei se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române.
În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu, care permite recepţionarea a numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate, dar un avânt puternic a luat televiziunea prin satelit oferită de firmele RDS, FOCUS SAT , ROMTELECOM.
Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în comună de Romtelecom, care furnizează mai multe tipuri de servicii internet (www.romtelecom.ro). Pe raza comunei Apold funcţionează servicii de Internet în bandă largă (ADSL).
Vodafone, Orange şi Zapp sunt la rândul lor furnizori de servicii Internet în special pentru abonaţii serviciilor de telefonie mobilă.
Tarifele serviciilor Internet sunt încă mari pentru utilizatorii din România. Datorită creşterii concurenţei pe această piaţă, tarifele, pentru acest tip de serviciu, tind să scadă, valorile medii rămânând totuşi mai mari decât valorile medii pentru ţările membre U.E.
Activităţile de comunicaţii şi reţele de date sunt coordonate de ANRC – Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii: IGCTI – Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ
Comuna Apold dispune de o reţea de distribuire a apei construite din fonduri SAPARD. Aceasta retea asigură apa in intreaga comuna pentru un număr de 2741 cetăţeni. De aceea este imperios necesar să se găsească fondurile băneşti în vederea introducerii canalizării atat de necesare în comuna Apold.

Energia
Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Apold nu are retea de distribuire a gazului metan
Din păcate doar satele Saeș şi Apold dispun de o parte mica de reţa de distribuire a gazului metan , realizată în anul 1997, dar nefinalizată.
Energia electrică
Este utilizată pentru iluminatul public, ca forţă motrice pentru antrenarea maşinilor şi utilajelor industriale iar în activităţile casnice fiind cunoscută de aproape 50 de ani în comună.
Distribuirea energiei electrice se realizează în toate satele comunei de către unitatea teritorială a S.C. F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Sud S.A. – S.D.F.E.E. Târgu Mureş.

INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ

Prin demersurile educaţionale promovate de Consiliul local Apold împreună cu primarul s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din comună. Au fost renovate toate şcolile şi încălzirea se face cu lemne deocamdata.
Atât în Apold cât şi în satul Saeș funcţionează grădiniţe cu program normal şi ciclu de 8 clase. În satele Daia și Vulcan funcționează grădinițe cu program normal și ciclu de 4 clase dupa care elevi își continuă studile în Școala Generală Apold sau în Sighișoara dupa posibilitățile financiare a parinților. Din satele comunei sunt multi copii care frecventează școlile din Sighișoara înca din clasele primare și unii au rezultate bune în aceste școli.
Se constată o creştere a numărului de elevi care urmează liceul şi diverse şcoli profesionale sau de ucenici, iar numărul elevilor care sunt înscrişi în şcoli generale ne arată o uşoară creştere. Acest lucru indică faptul că a crescut numărul copiilor care, după absolvirea unei şcoli generale doresc să urmeze studii liceale. De asemenea se observă o creştere accelerată în ultimii ani a numărului studenţilor înscrişi.

Profilurile din învăţământul liceal şi profesional spre care merg copiii noştri sunt cam aceleaşi , dar au apărut şi unele noi, solicitate pe piaţa muncii.

Totodată s-a redimensionat configuraţia unor profiluri deja existente, ca: informatică, filologie – limbi moderne, servicii, sau apariţia de noi specializări la profilurile: mecanică, agricultură, industria lemnului, tehnică de calcul, turism, etc.
O dezvoltare remarcabilă s-a înregistrat în învăţământul superior, prin creşterea continuă a numărului de studenţi.

 

INFRASTRUCTURA SANITARĂ
Sistemul sanitar cuprinde baza materială şi personalul medico-sanitar.Activitatea sanitară este desfăşurată de doi medici generalisti la o populaţie de 2741 locuitori.
Tot în anul 2007 din februarie funcţionează de asemenea şi un punct farmaceutic în satul Apold. Dispensarul stomatologic se va deschide într-un timp cat mai scurt.

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE CULTURĂ

 

Asistenţa socială

Situaţia asistenţei sociale trebuie analizată pe două planuri principale: prestaţiile de asistenţă socială şi serviciile de asistenţă socială .
Analiza sectorului prestaţiilor de asistenţă socială duce la concluzia că nivelul la care au evoluat prestaţiile este unul suficient de ridicat, avându-se în vedere sumele importante care au fost angajate.

Din 2004 nivelul angajamentelor bugetare a crescut, ca urmare a înfiinţării de noi prestaţii a căror reglementări au intrat în vigoare la începutul aceluiaşi an, respectiv alocaţiile complementare şi de susţinere pentru familiile monoparentale.
În momentul de faţă, prestaţiile au o preponderenţă covârşitoare în asistenţa socială şi se pune problema dezvoltării serviciilor sociale care să aprofundeze acţiunile de asistenţă socială.

Protecţia drepturilor copilului
La nivelul comunei se afla un Centru de zi în care să fie înscrişi 30 de copii preşcolari şi în Daia se afla un centru pentru bătrâni, cu o capacitate de 20 locuri pentru persoane şi 40 de mese sociale. Ele sunt realizate dar din cauza lipsei de fonduri nu putem da drumu acestor centre sociale.
Conform noii strategii naţionale în domeniul protecţiei copilului, se preconizează reducerea drastică a numărului de centre de plasament de tip rezidenţial şi înlocuirea lor cu alternative de tip familial, respectiv dezvoltarea unei categorii de asistenţi maternali profesionişti.

Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
Pentru aceste persoane, nu multe la număr, nu există un centru special de îngrijire, ele fiind îngrijite la domiciliu de către rude sau copiii lor.
În ceea ce priveşte accesibilitatea mediului public pentru persoanele cu dizabilităţi, s-au făcut lucrări de reamenajare la toate clădirile publice, dar mai sunt instituţii unde trebuie aplicată legea.

 

Cultura
Comuna Apold dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al populaţiei, fiind generator de diversitate culturală.
Reţeaua instituţiilor culturale din judeţ cuprinde :

  • 1 bibliotecă comunală cu un fond de carte de peste 18.000 volume
  • 2 biblioteci şcolare;
  • 4 cămine culturale unde activează diverse formaţii artistice.

Patrimoniul cultural al comunei Apold cuprinde 2 obiective declarate monumente istorice, şi anume Biserica Evanghelică din Apold şi Casa parohială din Apold , Biserica Evanghelică din Saeș, şi Casa parohială , Biserica Evanghelică din Daia şi Casa parohială şi Biserica Evanghelică din Vulcan şi Casa parohială. Pe raza comunei Apold sunt foarte multe case vechi construite în stilul specific saşilor.

 

Sport
Evoluţia mişcării sportive din comună în ultimii ani relevă o scădere continuă a activităţii specifice.
Cele doua terenuri de sport din comună nu sunt întreţinute în mod corespunzător din lipsă de fonduri şi activitatea pe ele este mai mult sporadică. Echipa de fotbal a comunei se confruntă cu aceeaşi lipsă a banilor.